4YOURSALES

kedvező árú, személyre szabott online kivitelezés  kisvállalkozásoknak.

ONLINE JELENLÉT

Legyen szó webshop, startup vagy szolgáltató oldaláról, az alapoktól kezdve felépítjük az online jelenlétét.

Az eredmény nem csak fantasztikusan néz ki, hanem a marketinges célokat is tökéletesen szolgálja.

ONLINE JELENLÉT

Legyen szó webshop, startup vagy szolgáltató oldaláról, az alapoktól kezdve felépítjük az online jelenlétét.

Az eredmény nem csak fantasztikusan néz ki, hanem a marketinges célokat is tökéletesen szolgálja.

Kiadványkészítés

A meg­bízó cég már­ka­iden­ti­tá­sá­hoz iga­zodó kiad­ványt készí­tünk, amely for­má­já­ban, gra­fi­kai és nyom­dai meg­ol­dá­sa­i­ban, szö­ve­ge­zé­sé­ben és struk­tú­rá­já­ban egy­aránt illesz­ke­dik a meg­szó­lí­tani kívánt cég­cso­port igényeihez.

Imázs és reklámfilm

A meg­ren­delő  üzleti és kom­mu­ni­ká­ciós stra­té­gi­á­já­hoz iga­zodva készí­tünk egyedi, minő­ségi imázs, vagy rek­lám­fil­met. A film a cég inno­va­tív moz­gó­ké­pes bemu­ta­tása mel­lett a saj­tó­kom­mu­ni­ká­ciós akti­vi­tás­ban is haté­kony mar­ke­ting esz­köz­ként szol­gál. A min­den­kori igé­nyek­hez képest ala­kít­juk ki a pro­duk­ció volu­me­nét és kon­cep­ci­ó­ját, így nagy hatás­fok­kal és rugal­mas­ság­gal tudunk meg­ol­dá­so­kat kínálni.

Weboldal építés

Chatbot építés

4yoursales hitvallása

Egy mondatban: gyönyörű design-t készítünk az online eladáshoz. Az online jelenléte nem azért van, hogy lenyűgözze a látogatóit, hanem hogy vásárlókat szerezzen. Az oldalaink vásárlókat szereznek , miközben a legjobb vásárlói élményt biztosítják.

K

Közösségi média menedzsment

A közös­ségi média leg­nép­szerűbb felü­le­te­ire (Face­book, LinkedIn, You­Tube, stb.) építve lét­re­hoz­zuk és működ­tet­jük azo­kat a csa­tor­ná­kat, oldalakat, me­lye­ken keresz­tül üze­ne­tei haté­ko­nyan talál­ják meg a cél­közösségeket. Kiépít­jük és aktivizáljuk a követők tábo­rát. Tar­ta­lom­szol­gál­ta­tás­sal, a tech­ni­kai hát­tér folya­ma­tos biz­to­sí­tá­sá­val és mode­rá­lással, kiemelkedő arculati megoldásokkal és igény ese­tén alkal­ma­zás­fej­lesz­tés­sel segít­jük az aktív, kétirányú pár­be­szé­det az online térben.

K

UI / UX – tervezés

Digitális felhasználói felületek tervezése során a legfrissebb trendek szerint dolgozunk, szem előtt tartva, hogy minél teljesebb felhasználói élményt biztosítsunk ügyfeleink weboldala, alkalmazása számára.
Figyelmet fordítunk többek között a felületek funkcióinak kialakítására, a grafikai tervezésre, a desktop és mobil platformokra történő optimalizálásra, valamint a webergonómiai szempontok és a felhasználói kényelem kiszolgálására.
K

Weblaptervezés

Weblaptervezés során figyelembe vesszük a kommunikációs és üzleti stratégiát, valamint a célokat, illetve a megrendelő márka személyiségét is. Az egységes és következetes márkakép kialakítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy mint minden kommunikációra lehetőséget adó felület, az elsődleges online megjelenést biztosító weboldal is összhangban legyen egymással a szövegezés stílusától kezdve egészen az ikonhasználatig. Olyan megoldásokat kínálunk, hogy szükség esetén az ügyfél vagy munkatársai is könnyedén tudjanak tartalmat feltölteni az erre kialakított kezelőfelületen.

 

K

Online marketingkommunikáció

Az online marketingkommunikáció legfontosabb csatornáinak kezelésével érjük el a megrendelő célcsoportjait, és egyúttal rövid- illetve hosszú távú üzleti céljait. Legyen szó imázskommunikációról vagy értékesítésnövelésről, hírlevelek tartalommenedzsmentjéről vagy online hirdetések kezeléséről, stratégiai szemlélettel segítjük ügyfeleinket.

K

Keresőoptimalizálás

A keresőoptimalizálás során célunk, hogy javítsuk megrendelőink láthatóságát az online térben, a keresőmotorok mechanizmusainak változásaival lépést tartva. A keresőoptimalizálást az online marketingkommunikációs csatornákra vonatkozó stratégiai elképzelésekhez illeszkedően végezzük.

K

Online filmek fotó és grafika készítése

A webre készülő vizuális megoldásokat a felhasználói gondolkodásnak megfelelően készítjük, szem előtt tartva azokat a szempontokat, amelyek elősegítik egy online film terjedését, népszerűségének növekedését. Az elérni kívánt célcsoportok elemzésével építjük fel az online film tartalmát és juttatjuk el azt a megfelelő kommunikációs csatornákra.

 

5% kedvezmény
Sajnos nem nyert
15% kedvezmény
Sajnos nem nyert
10% kedvezmény
Sajnos nem nyert
5% kedvezmény
Sajnos nem nyert
10% kedvezmény
Sajnos nem nyert
20% kedvezmény
Sajnos nem nyert
Pörgesd meg a SZERENCSEKEREKET!
Add meg a nevedet és az e-mailcímedet és pörgess egy nyerőt!
Szabály:
  • Játékosonként csak egy próbálkozás engedélyezett.